Strefa klienta

Rynek energii

AEnO.plAukcje Energii Online- kreujemy rynek Odbiorcy w branży energetycznej!

Zmiany Prawa Energetycznego wymuszone prawem wspólnotowym Unii Europejskiej, wprowadziły z dniem 1 lipca 2007r. liberalizację na rynku energii elektrycznej. Wraz z tym dniem nastąpił rozdział byłych zakładów energetycznych na przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej oraz przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem energią elektryczną (jej sprzedażą do Odbiorców końcowych).

Liberalizacja wprowadziła nowe pojęcie, które przed tą datą było znane tylko dla największych przemysłowych Odbiorców energii elektrycznej, a po dniu 1 lipca 2007r. powinno zainteresować każdego Odbiorcę, dla którego współczynnik kosztów zakupu energii elektrycznej w strukturze kosztów wytwarzania, produkcji, oferowania danych usług jest znaczący i jego obniżenie, zwiększy konkurencyjność jego przedsiębiorstwa.  Pojęcie to nosi nazwę „zasady TPA” ( z ang. Third Party Access – dostęp podmiotów trzecich). Zamiana sprzedawcy energii elektrycznej stała się od tego czasu możliwa i prosta do wprowadzenia przez każdą firmę.


Zgodnie z tą zasadą, każdy Odbiorca spełniający wymogi Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci przedsiębiorstwa zajmującego się dystrybucją energii elektrycznej, do którego sieci dystrybucyjnej jest przyłączony i zakupu taniej energii elektrycznej oferowanej od dowolnego przedsiębiorstwa zajmującego się obrotem energię elektryczną, posiadającego stosowną koncesję na obrót energią wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Tym samym Odbiorcy końcowi zyskali możliwość zmiany sprzedawcy energii elektrycznej i wyboru nowego sprzedawcy spośród kilkudziesięciu firm na polskim rynku posiadających uprawnienia do sprzedaży energii elektrycznej. Cena sprzedaży energii do Odbiorców  grupach taryfowych A, B oraz C od dnia 1 lipca 2007r. jest wartością handlową i przystępując do jej zakupu na uwolnionym rynku, każdy Odbiorca może uzyskać „tanią energię” osiągając roczne oszczędności dochodzące nawet do 20% wartości zakupu energii.

Jak pokazują dane Urzędu Regulacji Energetyki,  liczba Odbiorców, którzy zdecydowali się na zmianę sprzedawcy energii w grupach taryfowych A, B, C - przekroczyła 15 tysięcy i wg stanu na koniec sierpnia 2011 r. wyniosła 15 203. Tym samym od końca 2010 r. do końca sierpnia 2011 r. wyboru sprzedawcy dokonało 7592 odbiorców - co stanowi prawie 100 % (99,8 %) liczby zmian dokonanych do końca roku 2010 r. Ogółem z prawa do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej od początku 2011 roku skorzystało 11 268 odbiorców energii elektrycznej. Dla pokazania dynamiki rynku, w całym roku 2009 Odbiorców tych było zaledwie 2 599.

W 2010 roku ilość tańszej energii sprzedanej odbiorcom końcowym na warunkach rynkowych, tzn. po skorzystaniu z zasady TPA wyniosła 26 611 GWh, co stanowiło 21,7% energii ogółem dostarczonej odbiorcom.  

Zakup energii na wolnym rynku odbywa się przy udziale trzech narzędzi sprzedażowych: oferowanie potencjalnych Klientów bezpośrednio przez spółki sprzedażowe, poprzez autoryzowanych przedstawicieli spółek sprzedażowych oraz w najmniejszym stopniu przy udziale brokerów.  Ofertowanie odbywa się w długim okresie przy zachowaniu długich terminów ważności ofert, co powoduje na samym wstępie wyższy koszt energii, ze względu na konieczność  poniesienia ryzyka zmiany ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym energii. Dodatkowo w cenie energii przy sprzedaży przez spółki jak również ich przedstawicieli, zaszyte są w marży ponoszone koszty oraz  wynagrodzenie pośrednika.

AEnO.pl oferuje pełną przejrzystość oferowania. Aukcje energii odbywają się w czasie rzeczywistym, co minimalizuje koszt ryzyka zmiany ceny energii na rynku hurtowym do minimum. Działając jako niezależny podmiot, nie jesteśmy powiązani z żadną spółką sprzedażową – wynagradza nas Klient, po zakończonej i zaakceptowanej zgodnie z postanowieniami wiążącej nas umowy i regulaminu aukcji. W wyniku tego gwarantujemy, że zakupiona przy naszym udziale energia to najtańsza energia.

 

Bądź innowacyjny- zaufaj AEnO.pl skontaktuj się z nami lub wypełnij formularz.